Voois

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt
verstaan onder:

Opdrachtnemer:  De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever:  De
natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot
het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante
werkzaamheden.

Coach:  De bij de
NOBCO aangesloten coach (of coach in opleiding).

Coachee:  De
natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van
coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Diensten:  Alle
werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel
direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des
woords.

Overeenkomst:  Elke afspraak
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door
Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

NOBCO:  De Stichting
Nederlandse Orde van Beroeps Coaches.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden
zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door
Opdrachtnemer in het kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of
geleverd.

2. Deze algemene voorwaarden
zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering
door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

3. Afwijkingen van deze
algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover zij schriftelijk
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. 

4. Eventuele inkoop- of
andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet  van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze
uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

5. Indien een of meer
bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig
van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een
nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen
te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van
de oorspronkelijke bepaling. 

6. Deze algemene voorwaarden
zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van
Opdrachtgever.

 

Artikel 3: Toepasselijke gedragsregels en reglementen

1. Opdrachtnemer voert de
Diensten uit in overeenstemming met de “NOBCO Ethische Gedragscode” dan wel de
daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het
Klachtenreglement van de NOBCO dan wel de daarvoor in de plaats tredende
beroepsregelen en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en
reglementen zijn te vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl.

 

Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

1. Alle door Opdrachtnemer
gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij
anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de
aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur
zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd. 

2. De prijzen in de offertes
zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

3. De Overeenkomst komt tot
stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de
laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een
Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de
juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is –
vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

 

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

1. Iedere Overeenkomst leidt
voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer
gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige
zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap, volgens de maatstaven en richtlijnen
van de NOBCO zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst.

2. In alle gevallen waarin
Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in
overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door
derden of zich te laten bijstaan door derden.

3. Opdrachtgever draagt er
zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig
en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van
de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn
verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op
te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Indien voor de voltooiing
van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen,
dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare
tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de
Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.
Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een
nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst
dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor
Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

5. Wanneer Opdrachtnemer de
opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte
daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen
vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke
aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de
daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6: Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is,
behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd
overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht
tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij
in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer
draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele
werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.

2. Gesprekken, sessies en
andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Coachee
plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan
ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de
inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 7: Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer is
rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door
haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Coachee
verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal
en computerprogramma’s.

2. Opdrachtgever en/of
Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer
rechtshebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan
ten behoeve van deze opdracht. 

3. Opdrachtnemer is
gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot
individuele Opdrachtgevers c.q. Coachees.

 

 Artikel 8: Honorarium en kosten

1. Het honorarium van
Opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf
bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden
berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte
tijdseenheid. 

2. Alle honoraria zijn
exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede
exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt
waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde
derden. 

3. Opdrachtnemer kan
Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met
honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die
ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft
wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering
van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het
voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft
gesteld.

4. Opdrachtnemer behoudt
zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen
honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens
door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 9: Betaling

1. Betaling dient te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te
geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of
opschorting uit welke hoofde dan ook. 

2. Na het verstrijken van 14
dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is
vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een
vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

3. Ingeval er meerdere
Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de
werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.     

4. Door Opdrachtgever gedane
betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle
verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen
die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur. 

 

Artikel 10: Incassokosten

1. Indien Opdrachtnemer
invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de
kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke
kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.  Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van
eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is
tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten
gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de
Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste
zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de
Overeenkomst.

2. Indien Opdrachtnemer
aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. Coachee gelede schade, dan
is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval
wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering,
vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het
totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering.
Een kopie van de polis met voorwaarden van de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Opdrachtnemer
toegezonden.

3. Indien, om welke reden
dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of Coachee beperkt tot het honorarium van
de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van €
5.000,-.

4. Opdrachtnemer is niet
gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q.
Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst
en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

5. Opdrachtnemer zal bij de
inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs,
deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens
Opdrachtgever c.q. Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze
derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf
aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te
verhalen. 

 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien
Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of
behoorde te zijn. 

7. Opdrachtnemer ofwel door
hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van
coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of
gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Coachee beperken of
nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de
Coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enig letsel zou
oplopen, is Opdrachtnemer c.q. door hem in te schakelen coaches of derden,
daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.

8. De Opdrachtgever
vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en
rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft
aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.

9. Indien Opdrachtgever
en/of Coachee een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar
na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze
rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

 

Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden

1. Annulering door
Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden. 

2. Bij annulering door
Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen
voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever100%  van de kosten van de geannuleerde uren c.q.
van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan
binnen 5 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de
geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.

3. Bij annulering door
Opdrachtgever van Coaching en andere begeleidingstrajecten binnen  24 uur voor aanvang van de betreffende
activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q.
van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang
van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren
voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.

4. Opdrachtgever is 100% van
de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te
annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van
Opdrachtnemer. 

 

Artikel 13: Beëindiging van de Overeenkomst

1. Opdrachtnemer is
gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke
tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke
kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft
met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na
schriftelijke aanmaning.

2. Opdrachtnemer is
gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke
tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke
kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst
voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of
niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

3. Zowel Opdrachtgever als
Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een
aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt
te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 14: Geschillenbeslechting

1. Op alle Overeenkomsten en
rechtshandelingen  tussen Opdrachtgever
en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

2. Indien Opdrachtnemer en
Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze
overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te
lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.

3. Indien overleg en/of
mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde
rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd
van het geschil kennis te nemen.

Vastgesteld te Haarlem op 14
december 2006 en onder nummer 34188394 geregistreerd

 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam.