Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Voois B.V.

 

Bedrijfsgegevens:

Hoofdvestiging:     Stephensonstraat 13

                               7903
AS  HOOGEVEEN

KvK:                        85398497

AGB-code:              98-106107

 

Artikel 1, partijen

Opdrachtgever:      Lokale, regionale of landelijke verwijzende instanties &
particuliere cliënten (al dan niet met en PGB o.b.v. de WMO, WLZ of de Jeugdwet

Opdrachtnemer:     Voois B.V., ook wel ‘de zorgaanbieder’ of ‘Voois’ genoemd.

 

Artikel 2, definities

Cliënt:                                     Persoon of
personen die de zorg / dienstverlening van Voois ontvangt.

Vertegenwoordiger:              De wettige vertegenwoordiger van cliënt of de
natuurlijke persoon die door cliënt gemachtigd is of diens ouders.

De beschikking van de gemeente of het
zorgkantoor:

De beschikking waarin is vastgelegd welke aard, omvang
en duur de zorg heeft die cliënt namens Voois ontvangt.

Zorgarrangement:                 De
overeengekomen zorg danwel dienstverlening.

Zorgovereenkomst:              Het door de cliënt of diens vertegenwoordiger ondertekende
contract tussen cliënt of diens vertegenwoordiger en Voois, waarin alle
zorgafspraken zijn vastgelegd die de cliënt ontvangt.

 WMO:
                                    Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Vanaf 18 jaar en of bij uitgestelde jeugdzorg
vanaf

maximaal 21 jaar).

Jeugdhulp:                            Voois
verleent zorg/dienstverlening binnen de lichte jeugdzorg in het kader van de
jeugdwet.

Online zorgportaal:                Software
gebruikt door Voois voor het bijhouden van alle klantgegevens, te weten
Zilliz. 

                                                Vertegenwoordigers/cliënten
kunnen hier op inloggen en zelf de voortgang volgen.

Klachtenregeling:                  De klachtenregeling vormt een integraal onderdeel
van de algemene voorwaarden van Voois

 

Artikel 3, toepassing van de algemene
voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de
vertegenwoordiger/cliënt en Voois tot stand gekomen afspraken, zowel mondeling
als schriftelijk, tenzij Voois een ondertekende verklaring heeft afgegeven
waarin duidelijk staat dat hiervan kan worden afgeweken en welke voorwaarden in
onderhavig geval wel van toepassing zijn.

Door vertegenwoordigers, dan wel cliënten aangepaste algemene
voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Indien onduidelijkheid bestaat over de algemene voorwaarden beslist die
directie van Voois, uitleg zal schriftelijk plaats vinden naar de geest van de
algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden worden te allen tijde samen met het contract
voor het aangaan van de zorg/dienstverlening schriftelijk aan de
vertegenwoordiger/cliënt overhandigd.

Op verzoek van vertegenwoordiger/cliënt ligt Voois de algemene
voorwaarden mondeling toe.

Artikel 4, Wettelijke regelingen

Voois verleent zorg op basis van wettelijke regelingen binnen het kader
van WMO, WLZ en Jeugdhulp (al dan niet op basis van PGN) en bijvoorbeeld de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voois draagt er zorg voor dat haar

 

zorg/dienstverlening en de algemene voorwaarden altijd aan deze
wettelijke regelingen zal voldoen. De zorg/dienstverlening wordt hierop
afgestemd.

Artikel 5. Zorgcontract

Het zorgcontract wordt aangegaan tussen Voois en vertegenwoordiger/cliënt.
Het zorgcontract bevat een verwijzing naar de geïndiceerde zorg. Het
zorgcontract bevat een artikel waaruit duidelijk blijkt dat het zorgplan deel
uitmaakt van het zorgcontract. Het zorgcontract bevat tevens een beschrijving
en specificatie van kosten van de zorg/dienstverlening die cliënt gaat
ontvangen of er wordt in de overeenkomst verwezen naar de SVB-zorgovereenkomst.
In geval van ZIN (zorg in natura) zal geen specificatie plaatsvinden en wordt
er rechtstreeks afgerekend met de financierende instantie. De zorg gaat normaliter
pas dan van start nadat Voois en Vertegenwoordiger/Cliënt het zorgcontract
ondertekend hebben danwel zodra Voois opdracht heeft gekregen van de
contractpartij (ZIN).

Artikel 6, Verloop van de dienstverlening

Voor gebruikmaking van de dienst/zorgverlening door Voois is een
beschikking van de gemeente en of een geldige verwijzing van een daarvoor door
de WMO, WLZ of Jeugdwet gemachtigd persoon of instantie noodzakelijk.

Voois streeft ernaar altijd vormen van zorg/dienstverlening binnen een
tijdsbestek van 6 weken op te starten. Indien deze termijn niet gehanteerd
wordt, wordt met vertegenwoordiger/cliënt overlegd op welke wijze de
zorg/dienstverlening dan zo snel mogelijk van start kan gaan of dat de opdracht
kan worden terug gegeven.

Voois neemt pas verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de
zorg/dienstverlening nadat Voois een door de vertegenwoordiger/cliënt
ondertekende zorgovereenkomst in huis heeft.

Samen met vertegenwoordiger/cliënt maakt Voois een zorgplan. Dit
zorgplan voldoet aan alle wet- en regelgeving en bevat een overzicht van alle
hulp die cliënt van Voois ontvangt.

Het zorgplan wordt van kracht na instemming van de vertegenwoordiger/cliënt.
Het zorgplan dient door zowel Voois als door Vertegenwoordiger/cliënt te worden
ondertekend. Het zorgplan wordt regelmatig geëvalueerd met vertegenwoordiger/cliënt
en blijft beschikbaar via het online zorgportaal.

Samen met de zorgovereenkomst en de algemene voorwaarden ontvangt
vertegenwoordiger/cliënt toestemmingsformulieren voor het inwinnen en delen van
informatie bij derden. Zonder dat deze formulieren ondertekend in het cliëntportaal
zijn opgenomen mag Voois geen informatie bij derden inwinnen met betrekking tot
cliënt.

Artikel 7, het zorgplan

Het zorgplan heeft als doel de kwaliteit
van leven van de cliënt te ondersteunen en sluit zoveel mogelijk aan bij diens
wensen en mogelijkheden. Het zorgplan beschrijft de persoonlijke situatie van
de cliënt, de hulpvraag van de cliënt en de overeengekomen vorm van
zorg/dienstverlening. In het zorgplan worden ten minste de volgende zaken
vastgelegd:

ü  De doelen waaraan
gewerkt wordt;

ü  Wie binnen de
organisatie van Voois het aanspreekpunt is voor vertegenwoordiger/cliënt;

ü  Welke mantelzorgers
bij de hulpverlening betrokken worden en of en hoe zij geïnformeerd worden;

ü  De evaluatie
momenten.

Indien Voois de zorg niet volgens afspraak zoals overeengekomen in het
zorgcontract kan leveren, wordt vertegenwoordiger/cliënt hiervan zo spoedig
mogelijk in kennis gesteld. Het zorgplan wordt minsten eens per zes maanden met
vertegenwoordiger/cliënt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Het staat
vertegenwoordiger/cliënt vrij om gemotiveerd een extra evaluatie moment te
verzoeken. De eerste evaluatie vindt plaats binnen drie maanden nadat cliënt
voor het eerste zorg heeft ontvangen door Voois.

 

 

 

Artikel 8, wijzingen in de zorg

Wijzigingen in de te ontvangen zorg/dienstverlening kunnen pas actief
worden nadat deze wijzingen in het zorgplan met toestemming van zowel
vertegenwoordiger/cliënt als Voois, voorzien van ondertekening door
bovenstaande partijen in het zorgplan zijn opgenomen.

In gevallen van spoed zal Voois de vertegenwoordiger achteraf over de
genomen maatregelen c.q. geboden zorg tijdens het spoedincident informeren. Een
wijziging van het zorgplan alvorens het inzetten van de interventie is in dit
geval uitgesloten.

Artikel 9, uitvoering van de zorg/dienstverlening

Voois gaat ervan uit dat de algemene omgangsvormen volstaan. Agressie,
intimidatie en discriminatie, op welke grond dan ook vormen voor Voois een
taboe. Indien vertegenwoordiger/ cliënt hiermee geconfronteerd wordt, worden
zij opgeroepen hiervan onmiddellijk een melding te doen bij de directie van
Voois. Indien medewerkers van Voois te maken krijgen met agressie, intimidatie
en of discriminatie op welke grond dan ook, kan dit leiden tot het opschorten
van de zorg, onmiddellijke beëindiging van het zorgcontract en of aangifte bij
de politie. Eventuele inkomsten die Voois hierdoor dreigt mis te lopen zullen
alsnog op vertegenwoordiger/cliënt via rechtswegen verhaald worden.

De zorg/dienstverlening geboden door Voois voldoet aan de AVG. Ter
bescherming van cliënt en medewerkers wordt de privacy van beide partijen te
allen tijde beschermd. Het maken van geluids- en of beeldopnamen en het zonder
toestemming van Voois publiceren van deze opnamen is uitdrukkelijk verboden.
Uitlatingen over cliënten en of medewerkers via social media in welke vorm dan
ook vallen ook onder bovenstaand verbod.

De ruimtes waarbinnen Voois vertegenwoordigers/ cliënten ontvangt zijn
rookvrij. Indien aan huis zorg wordt verleend dient deze zorg in rookvrije
ruimtes te worden verzorgd. Het is medewerkers van Voois uitdrukkelijk verboden
te roken in het zicht / nabijheid van cliënten.

Het is medewerkers van Voois niet toegestaan giften te ontvangen, op
welke manier dan ook, tenzij een symbolisch gebaar van dank, giften in natura
en in geld zijn daarvan uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 10, beëindiging en opzegging

Opzegging dient schriftelijk bij de directie
(al dan niet via de persoonlijk begeleider) plaats te vinden. De
zorg/dienstverlening van Voois heeft een opzegtermijn van een maand. De zorg duurt
zolang er een toekenningsbeschikking van de gemeente, het zorgkantoor is danwel
zolang de zorgovereenkomst o.b.v. particuliere betaling niet opgezegd is (met
in acht neming van de opzegtermijn van een maand.

De zorg/dienstverlening wordt beëindigt in
onderstaande gevallen:

ü  Indien de doelen
zoals gesteld in het zorgplan zijn bereikt;

ü  Indien de
geldigheidstermijn van de beschikking is verstreken, en geen zicht op
verlenging is;

ü  Indien geen
overeenstemming wordt bereikt over het zorgplan;

ü  Met wederzijds
goedvinden, tenzij het hulp betreft waartoe een maatregel van de
kinderbescherming of  een rechterlijk
besluit verplicht;

ü  Indien cliënt
overlijdt;

ü  Er een verandering
in de beschikking plaats vind waardoor cliënt geen recht meer heeft op zorg uitgevoerd
door Voois;

ü  De
vertegenwoordiger/cliënt zijn/haar verplichtingen uit de zorgovereenkomst en
het zorgplan niet naleeft;

ü  De
vertegenwoordiger/cliënt gedrag vertoont ten opzichte van medewerkers of andere
cliënten van Voois die een voortzetting van de zorg/dienstverlening onmogelijk
maken;

ü  De omvang, zwaarte
of hulpvraag van de zorg/dienstverlening zich op een dusdanige manier
ontwikkeld heeft dat deze buiten de mogelijkheden van de overeenkomst en of de
expertise van Voois gaat vallen;

ü  Indien de geleverde
zorg/diensten door Voois niet meer vergoed worden vanuit de WMO, WLZ ofJeugdzorg
door zorgkantoor/gemeente en ook door de cliënt niet voor eigen rekening wordt
gedragen.

 

 

ü  In geval van
surseance van Voois. Algemene voorwaarden voor zorg en dienstverlening.

 

Opzegging dient schriftelijk (al dan niet per e-mail) te geschieden, met
inachtneming van een opzegtermijn van een maand, rekening houdend met de datum
waarop het zorgcontract is ingegaan. Tenzij dringende, aan de cliënt mee te
delen redenen, het onmiddellijk beëindigen van het zorgcontract rechtvaardigt.

Het is vertegenwoordiger/cliënt toegestaan het zorgcontract met
onmiddellijke ingang op te zeggen indien Voois de algemene voorwaarden wijzigt.
Het zorgcontract wordt in dat geval ontbonden op de ingangsdatum van de nieuwe
algemene voorwaarden.

Artikel 11, privacy en informatiebeheer

Voois verplicht zichzelf informatie op een dusdanige wijze aan
vertegenwoordigers/cliënt te verschaffen, dat deze ook begrepen is. Indien
informatie elektronisch is verschaft, vergewist Voois zich ervan dat
vertegenwoordiger/cliënt deze informatie ook daadwerkelijk ontvangen heeft.

Voois verplicht zichzelf de volgende informatie altijd op de website
aanwezig te hebben; de algemene voorwaarden, klachtenregeling
(klachtenportaalzorg.nl), contact gegevens vertrouwenspersoon,
klachtenfunctionaris, en de uitwerking van de Algemene Verordening
Gegevensverwerking, AVG genoemd.

Voois verplicht zich tot geheimhouding van al wat er plaatsvind tijdens
de zorg/dienstverlening. Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Enkel
voor onderling overleg en supervisie mag informatie intern gedeeld worden
binnen beperkte kring. Bovenstaand vervalt indien de rechter Voois hier toe
dwingt én wanneer er concrete informatie verstrekt wordt waaruit blijkt dat er
sprake kan zijn of kan komen van ernstige strafbare feiten.

Voois beheert en registreert informatie over vertegenwoordigers/cliënten
in een elektronisch cliëntdossier en is aangesloten bij het landelijk
verwijsindex risicojongeren. De manier waarop registratie en beheer van
gegevens plaatsvind is vastgelegd in het privacyreglement, wat onderdeel
uitmaakt van de algemene voorwaarden. De volledige tekst is op te vragen bij
Voois en of te vinden op www.voois.nu.

Aan andere personen dan vertegenwoordiger /cliënt wordt geen informatie
verstrekt tenzij zij Voois daartoe schriftelijk hebben gemachtigd. Aan
wettelijke vertegenwoordiger/ voogd van minderjarigen, wilsonbekwame cliënt kan
zonder toestemming van cliënt gegevens worden overhandigd aan
vertegenwoordiger/voogd of aan huisarts, medisch specialist of andere
behandelaar in het geval van spoedeisend handelen.

Verstrekken van gegevens gebeurd aan diegene die rechtstreeks betrokken
zijn bij de uitvoering van de zorg/dienstverlening en eventuele vervangers is
toegestaan zonder toestemming van vertegenwoordiger/cliënt, zover nodig voor de
uitoefening van de werkzaamheden die een onderdeel vormen van het zorgcontract
en zorgplan.

Indien Voois informatie nodig heeft van derde die betrokken zijn bij cliënt,
te denken valt aan scholen, ander zorgverleners, etc. dan zal Voois hiervoor
schriftelijk toestemming vragen aan vertegenwoordiger/cliënt.

Voois wisselt gegevens uit met instellingen indien dit noodzakelijk
wordt geacht met betrekking tot financiering, uitvoering en continuïteit van
geleverde zorg/dienstverlening. Dit kan zowel cliënt specifieke als
geaggregeerde informatie betreffen.

Bewaren van gegevens:

Voois bewaart gegevens voor een duur van:

20 jaar, betreft de WLZ; 20 jaar betreft de
jeugdzorg; 15 jaar betreft de WMO,

te rekenen vanaf het tijdstip dat
zorg/dienstverlening door Voois wordt stop gezet. Na afloop van de 15 of 20
jaar worden gegevens vernietigd dan wel elektronisch gewist.

 

 

 

 

Voois vernietigd/wist gegevens binnen drie maanden nadat
vertegenwoordiger/cliënt hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend, met
uitzondering van die gegevens waarvan aannemelijk is dat bewaring in het belang
van cliënt is of als de wet of de rechter zich tegen vernietiging/wissen
verzet.

Voois verstrekt vertegenwoordiger/cliënt een afschrift van bescheiden
afkomstig van derden, tenzij verstrekking inbreuk maakt op de privacy of
belangen van derden.

De vertegenwoordiger/cliënt heeft een recht op correctie van gegevens.
Medewerkers mag gevraagd worden informatie te veranderen, doch niet om
informatie weg te halen. Er mag wel een verklaring worden toegevoegd.

Voois verleent medewerking aan het verstrekken van gegevens ter controle
door zorgkantoor/gemeente, zover de wet dit eist en toelaat en in
overeenstemming is met de AVG.

Persoonsgegevens worden elektronisch verwerkt overeenkomstig de AVG.

Artikel 12, vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger treed in de rechten en plichten uit hoofde van deze
algemene voorwaarden zover cliënt wilsonbekwaam, dan wel minderjarig is en
zover vertegenwoordiger hiertoe gemachtigd is op grond van de wet of een
persoonlijke schriftelijke machtiging van de cliënt: Algemene voorwaarden zorg
en dienstverlening en AVG Voois

Artikel 13, verzekering

Vertegenwoordiger/cliënt is wettelijk verplicht een
aansprakelijkheidsverzekering en zorgverzekering af te sluiten.
Vertegenwoordiger/cliënt is aansprakelijk voor eventueel door
vertegenwoordiger/cliënt veroorzaakte schade. Indien diegene onverzekerd is, is
vertegenwoordiger/cliënt aansprakelijk voor de kosten die de
zorg/dienstverlening uitgevoerd door Voois met zich mee brengen en ook voor
geleden schade.

Artikel 14, aansprakelijkheid

De professionals van Voois zullen bij hun werkzaamheden alle
beroepscodes in acht nemen en handelen in overeenstemming met het interne
huishoudelijke regelement van Voois, de CAO, en alle relevante wet- en
regelgeving.

Medewerkers van Voois die betrokken zijn bij de zorg van een cliënt,
dienen zorgvuldig en respectvol om te gaan met diens eigendommen.

Indien eigendommen van cliënt toch beschadigd zijn geraakt door een
medewerker van Voois, tijdens de uitvoering van de zorg/dienstverlening, dan
wordt eventuele schade gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Voois.
Vertegenwoordiger/cliënt geeft Voois voldoende tijd om de schade bij de
verzekeraar te verhalen. Voois keert nooit meer uit dan de waarde van de schade
zoals die door verzekeraar is vastgesteld. Eventuele schade, meer dan drie
maanden geleden veroorzaakt zal niet meer in behandeling worden genomen. Indien
de verzekering niet tot uitkering of dekking overgaat is Voois niet verplicht
alsnog de schade te voldoen. Een melding van schade dient schriftelijk te
gebeuren.

Bovenstaand is tevens van toepassing indien Voois derde inschakelt voor
de uitvoering van de zorg/dienstverlening.

Artikel 15, klachtenregeling

Voois streeft naar een uitmuntende uitvoering van het zorgcontract en
zorgplan. Ondanks dat streven kunnen vertegenwoordigers/ cliënten een klacht
hebben over zorg/dienstverlening.

Op de algemene voorwaarden van Voois is een klachten regelement van
kracht. Voois zal er altijd naar streven om klachten in de minne te schikken.
Het klachten reglement is in te zien en te downloaden op www.voois.nu

Indien een vertegenwoordiger/cliënt niet tevreden is over de afhandeling
van de klacht dan staat het vertegenwoordiger/cliënt vrij om bij ernstige
klachten gebruik te maken van de onafhankelijke bemiddeling
Klachtenportaalzorg.nl. Kosten verbonden aan het gebruik maken
klachtenportaalzorg.nl zijn altijd voor rekening van

 

Voois. Dit betreft uitdrukkelijk niet het inschakelen van een eigen
gekozen derde partij om namens vertegenwoordiger/cliënt over de klacht te
onderhandelen met Voois danwel klachtenportaalzorg.nl.

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is het Nederlands
recht van toepassing. Eventuele geschillen die niet tussen partijen of door
bemiddeling van klachtenportaalzorg.nl kunnen worden opgelost worden voorgelegd
aan de rechtbank, kanton Drenthe, Assen. Indien bepalingen uit de
zorgovereenkomst/ algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele zorgovereenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen
zullen ter vervanging nieuwe voorwaarden opstellen die zoveel mogelijk overeenkomt
met de geest van de zorgovereenkomst/algemene voorwaarden. Indien Voois tot
bovenstaande wegens rechtens gedwongen is vervalt de bepaling uit artikel 10,
waarbij vertegenwoordiger/cliënt het recht heeft om het zorgcontract te
ontbinden op datum van ingang van de nieuwe voorwaarden voor zorgcontract
danwel algemene voorwaarden.

Voois hanteert een gedragscode voor al haar medewerkers. Deze
gedragscode beschrijft hoe respectvol met elkaar en met vertegenwoordigers/cliënt
om te gaan. De code is gericht op het voorkomen en bestrijden van agressie,
racisme, seksuele intimidatie en het respecteren van elkaars
levensbeschouwelijke opvattingen.

De gedragscode is op te vragen bij de directie van Voois (al dan niet
via een van de medewerkers van Voois). 

Artikel 16, verplichtingen van de cliënt:

ü  Cliënt staat in
voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle aan Voois ter
beschikking gestelde informatie.

ü  Cliënt verleent
medewerking noodzakelijk voor uitvoering van zorgcontract en zorgplan.

ü  Cliënt onthoudt
zich van gedrag dat schadelijk is voor medewerkers van Voois, voor andere
bezoekers en cliënten van Voois.

ü  De cliënt dient ten
alle tijden mee te werken aan instructies die te maken hebben met de
veiligheid.

ü  De cliënt verleent
noodzakelijke medewerking om medewerkers van Voois in staat te stellen de zorg
conform regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden uit te voeren.

ü  Cliënt biedt
medewerkers de gelegenheid taken uit te voeren zoals vastgesteld in het
zorgplan of in het kader van veiligheid.

ü  Cliënt heeft een
informatieplicht en dient Voois te informeren over feiten en omstandigheden die
van belang kunnen zijn voor de uitvoering van het zorgcontract en het zorgplan.

 

Aldus opgesteld en definitief gemaakt op 2 februari 2022